Dugoročna Strategija

Funkcionisanje rudarskog sektora na Kosovu – institucionalni okvir

Rudarska djelatnost je jedna od najstarijih privrednih aktivnosti koja se bavi istraživanjem, eksploatacijom i obogaćivanjem mineralnih sirovina.

Institucionalni okvir:

Nadležne institucije za rudarski sektor na Kosovu su:

Ministarstvo Ekonomskog Razvoja (MER)

– Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale (NKRM)

– Ostale institucije koje se odnose na rudarski sektor (KAP, MSPP, KAŠ, Opštine, itd.)

Ministarstvo za Ekonomski Razvoj (MER) http://mzhe-ks.net/ osnovano je Odlukom Skupštine br. 218 od 24.02.2011. godine, kao i Uredba br. 02/2011 o oblastima administrativne odgovornosti kancelarije premijera i ministarstava. Ima sve druge odgovornosti koje je Ministarstvo Energije i Rudarstva (MER) imalo u sektoru energetike i rudarstva, koji je osnovan u decembru 2004. godine, u sklopu prenosa nadležnosti sa UNMIK-a na PIS-a.

MER sastavlja politiku, strategiju i zakonodavni okvir za razvoj rudarskog sektora na Kosovu kako bi se osiguralo istraživanje, korišćenje, obogaćivanje, administriranje i zaštita ekonomskih vrijednosti korisnih minerala u službi razvoja zemlje, uz poštovanje uslova za zaštitu životne sredine i razvoj zajednica pogođenih rudarskim aktivnostima.

U okviru MER-a, funkcioniše i Geološka Služba Kosova (GSK), kao i Državni Muzej Kristala i Minerala – „Trepča“.

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale (NKRM) je nezavisna agencija osnovana Ustavom Republike Kosovo, koja ima opštu vlast i odgovornost da osigura:

 • izdavanje, prenošenje, obnavljanje, obustavljanje i oduzimanje licenca i dozvola;
 • uspostavljanje i održavanje rudarskog katastra.

NKRM pruža tehničku pomoć Vladi o svim pitanjima vezanim za rudnike i minerale na Kosovu.

Politički faktori se uglavnom odnose na intervenciju vlade u privredi, uključujući rudarski sektor kroz uvođenje i promjenu politika i zakona, stvarajući povoljne uslove za eksploataciju i ekonomsku valorizaciju mineralnih resursa i privlačenje investicija.

Strategija za rudarstvo je osnovni okvir u kome se definišu ciljevi i razvojni prioriteti rudarskog sektora. Strategija za rudarstvo postavlja politike i mjere za razvoj rudarskog sektora u korist ekonomskog razvoja i socijalne zaštite.

U nastavku predstavljamo dokumente Strategije za rudarstvo Republike Kosovo:

 • Strategija za Rudarstvo Republike Kosovo za period 2012-2025;
 • Plan Implementacije Strategije Rudarstva
 • Plan Upravljanja Mineralnim Resursima

Pravni okvir

Zakoni, podzakonski akti i slijedeće Vladine odluke koje imaju ili mogu imati uticaj na rudarski sektor:

Podzakonski akti

 • Pravilnik br. 06/2011 o Bezbednosti u Rudnicima;
 • Pravilnik br. 02/2012 o Upravljanju Rudarskim Otpadom
 • Pravilnik br. 02/2011 o Sadržaju Programa Geoloških Istraživanja i Elaborata o Rezultatima Geoloških Istraživanja;
 • Pravilnik br. 04/2011 o Postupanju prema Zajednici u Rudarskom Sektoru;
 • Administrativno Uputstvo br. 01/2011 o Pravilima i Procedurama za Prikupljanje Rudarske Rente. 

Vodeći principi za sprovođenje Strategije za rudarstvo

 • Obezbeđivanje dugoročne društveno-ekonomske dobiti za Kosovo;
 • Doprinos ostvarivanju ekonomskih razvojnih ciljeva;
 • Rad na zaštiti životne sredine i smanjenju negativnih efekata od rudarskih aktivnosti;
 • Omogućavanje privlačenja novih investicija u sektoru rudarstva.